RODO – Polityka ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca klientów firmy Blunovation Sp. z o.o.

  1. Szanowny Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Blunovation Sp. z o.o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: (58) 727 94 87 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: (80-852) Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 6.
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług informatycznych oraz zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Rzeczniku Praw Konsumenta.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Rzeczniku Praw Konsumenta.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia danych osobowych zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. Dysponując Twoimi danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.